ေတာ္၀င္စိန္တိုက္ ၏ ၀န္ေဆာင္မူ

           ေတာ္၀င္စိန္တိုက္တြင္ စိန္အရည္အေသြး တိက်မွန္ကန္မႈကို အျပည့္အ၀ အာမခံခ်က္ေပးသည့္အျပင္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားကို လူတန္းစားမေရြး ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ ေစ်းႏူန္းႏွင့္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာလက္၀တ္ရတနာမ်ားကို စိိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္မေရြး ရာခိုင္ႏူန္း သက္သာစြာျဖင့္ “ျပန္ေရာင္းျပန္လဲ” နိုင္ပါသည္။
          စိန္အရည္အေသြး D-Colour မွ K-Colour ထိ အဆင့္ျမင့္ အရည္အေသြးမွီ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ GIA ႏွင့္ HRD Certificate ပါတစ္ပြင့္ စိန္မ်ားကိုစိတ္တိုင္းက် Size မ်ိဳးစံု ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူ အားေပးႏိုင္ပါသည္။
            ေတာ္၀င္စိန္တိုက္တြင္ စိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္တိုင္းက်၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေအာင္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္လွပေသာ လက္၀တ္ရတနာမ်ားကို ပစၥည္းအရည္အေသြးအလိုက္ ဒီဇိုင္းစံုခင္က်င္းျပသထားသည့္အျပင္ ပစၥည္း Order အပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ဆိုင္မွစိန္ႏွင့္ စိန္ထည္မ်ားသာမက ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကိုပါ အလွပဆံုး ေသာ ေခတ္မွီဒီဇိုင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ အေလ်ာ့တြက္လကၡႏွင့္ ေစ်းႏူန္း အသက္သာဆံုးျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
             ေတာ္၀င္စိန္တိုက္တြင္ လွပခိုင္ခ့ံ အရည္အေသြးစိတ္ခ်ရေသာ စိန္ထည္လက္၀တ္ရတနာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အညီ ေခတ္မီွလွပဆန္းသစ္ေသာ လက္ရာဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ထားျပိး စိန္ပစၥည္းရတီခ်ိန္ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ေစ်းႏူန္းတိက်ေသာ စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း “ေတာ္၀င္စိန္တိုက္”မွ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ ေပးေနပါသည္။